Cases of Rhinoplasty

Online Service

Consultation & Reservation

shimmiantai@gmail.com

COUNSEL
DIRECTION
TREATMENT HOUR

WEEKDAY

AM 09:00 ~ PM 07:00

WEEKEND

AM 09:00 ~ PM 04:00

 

 

 

ผลลัพธ์ที่ได้ HOME - Cases of Rhinoplasty

인쇄하기

Print List
ผลการทำศัลยกรรมแก้ไข

페이지 정보

Poster.SHIMMIAN

Date.2014-10-17 15:18:58

Hit.207

Reply.0

본문

ผู้เข้ารับการศัลยกรรมรายนี้จมูกเกิดการเปลี่ยนรูปร่างเกิดขึ้นจึงเข้ารับการศัลยกรรมแก้ไขกับทางเรา
แต่ก็ยังต้องทำการแก้ไขอีกครั้งถึงสองครั้งเพื่อรักษารอยแผลเป็นให้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นไปอีก
인쇄하기

Print List